Dokumenty na stiahnutie

Výzva na predloženie ponuky WT SP

Výzva na predloženie ponuky

Vysvetlenie SP č.1

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Zrušenie zákazky stavebné práce

Informácia o zrušení postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Príloha č. 1

Výkaz výmer

Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritérii hodnotenia

Príloha č.3

Návrh zmluvy

Príloha č.4

Zoznam subdodávateľov

Príloha č.5

Čestné vyhlásenie uchádzača

Príloha č.6

Čestné vyhlásenie skupina dodávateľov

Príloha č.7

plnomocenstvo pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov