Montáž parapetov PVC a Štandard

Za účelom vylúčenia možných problémov je nutné pri osádzaní parapetov dodržiavať správny montážny postup. Nasledujúce údaje sú základom pre odbornú montáž.
  • PVC parapety a parapety Štandard musia mať pred osadením chránené všetky rezy plastovými krytkami, prípadne laminátovými páskami.
  • Je treba zabezpečiť dostatočné podmurovanie parapetov, t.j. 5 mm maltovej alebo betónovej zmesi.
  • Počas montáže musia byť parapety zabezpečené vrchnou ochrannou fóliou.
  • Montáž parapetov je nutné vykonávať v suchých priestoroch. Neodporúča sa montáž v nedokončených a nevetraných priestoroch.
  • Vnútorné parapety podložíme vymedzovacími podložkami tak, aby bol pri zasunutí parapetnej dosky pod rám tesný kontakt rámu okna a parapetu. Plocha pod parapetmi sa vypení polyuretánovou penou. Pri vypeňovaní treba dbať na to, aby bol parapet rovnomerne zaťažený a nedošlo k jeho vydutiu. Spoj parapetu s múrom a oknom dostatočne zatesníme silikónom.
  • Presah okenného parapetu vzhľadom k hotovej vnútornej fasáde má byť cca 30 mm. Pri dĺžke parapetu viac ako 1 500 mm a presahu od múru viac ako 100 mm odporúčame osadiť úchyty prečnievajúcej časti parapetu. Vzdialenosť týchto úchytov nesmie presiahnuť 900 mm.
  • Po osadení parapetu odstránime kryciu fóliu tak, že ju v mieste okrajov múru orežeme. Zamurovaná časť fólie zabezpečí dodatočnú ochranu proti navlhnutiu parapetu.

Mohlo by vás zaujímať